You are currently browsing the monthly archive for November 2007.

Rikala dalem alit rumiyin, kathah sanget dolanan-dolanan tradisional ingkang dilakoni kaliyan rencang-rencang. Dolanan biasane wonten latar omah kang jembar ugi wonten lapangan. Biasane wonten bocah sedoso luwih ingkang kempal. Dolanan-dolanan khas bocah-bocah jawi, inggih meniko kadosto :

 • Jamuran
 • Lithungan (istilahipun wonten basa indonesia petak umpet)
 • Blodor, wonten daerah sanes kasebat gobak sodor
 • Jagoan
 • Sudhamandha, dolanan ngagem gacok(saking gendheng bata) lajeng bocah lompat beto gacok miyos kotak-kotak bujursangkar
 • Cublak-cublak suweng
 • Dakon
 • Bal Kasti
 • Lumpatan, ngagem tali ingkang didamel saking karet dipun rangkai, lajeng digoceki kalih bocah loro, bocah liyane nglumpati tali ingkang dhuwure wiwit sak dhengkul dugi sak dedegan
 • Uthat
 • Pasar-pasaran (ngagem godhong-godhongan lan kembang sekitar omah)
 • Gatheng utawa bekelan
 • Dolanan kecik, saking isi sawo
 • Thung-thung balung

Lan taksih kathah malih, dolanan-dolanan ingkang rumiyin pas alit, kadosto layangan, egrang, blusukan wonten kali, sawah, pekarangan kaliyan rencang-rencang. Dolanan boten namung wayah awan, ananging ugi nate dalu(wengi) saklebar ngaji wonten langgar.

Dolanan-dolanan kasebat wonten nginggil, mbok menawi wonten daerah sanes kadang wonten ingkang istilahipun benten. Mbok menawi rencang-rencang ugi nate dolanan kados meniko naliko alit.

Kulo kinten, dolanan-dolanan bocah tradisional meniko sae sanget, kejawi nglatih kekiyatan fisik(raga) ugi ngajaraken geguyuban, srawung, kerjasama, kekompakan, lingkungan sak kiwo tengen lan liya-liyane.

Nanging, sakmeniko, sebagian dolanan-dolanan meniko, sampun arang didolana, kados sami kesisih kaliyan dolanan elektronik ingkang luwih ijen(individual) kados game komputer, playstation, ugi tontonan tivi. Malah mbok menawi kathah bocah-bacah (lare-lare) ingkang sampun boten paham dolanan-dolanan khas jawi meniko. Kados boten namung wonten kutho ageng, wonten desa mawon sak meniko kados nggih sampun sami arang bocah-bocah ingkang dolanan bareng, boten serame naliko dalem taksih alit.

Mbok menawi, meniko saged dados renungan kito sedoyo, supados dolanan-dolanan bocah tradisional khas jawi boten ical kegeser jaman.

Nyuwun pangapunten menopo taksih wonten tembung ugi ukara ingkang dereng leres, taksih campur-campur. Kanthi leganing manah, nampi pembetulan 🙂

Ing penanggalan jawa kabeh dino lan pasaran iku nduweni bobot dewe-dewe, kang iku mau biasa kanggo ngitung dino becik umpamane kanggo nemtokake dino kanggo krama (kawinan). Bobote kui yaiku koyo mangkene:

Senin nduweni bobot 4

Selasa nduweni bobot 3

Rebo nduweni bobot 7

Kemis nduweni bobot 8

Jemuwah nduweni bobot 6

Setu nduweni bobot 9

Minggu nduweni bobot 5

.

Dene dino pasaran iku bobote koyo mangkene:

Paing nduweni bobot 9

Pon nduweni bobot 7

Wage nduweni bobot 4

Kliwon nduweni bobot 8

Legi nduweni bobot 5

Coba itungen bobot dino lairmu. Umpama dino lairmu kuwi Rebo Pon, iku tegese bobot dino lairmu = 7+7 = 14 (Rebo=7 + Pon=7). Ongko kuwi klebu ongko sing becik (amarga kuwi weton lairku 🙂 )

Para kadang sing wis suwe urip neng Jogja mesti nate krungu istilah-istilah kaya mangkene
Dayi dab halad …
Poya mothig poya ho ho …

Yen diterjemahke neng marang basa Jawa normal yaiku
Mari mas mangan …
Ora (duwe) duit ora po po

Neng Jogja, iku diarani bahasa walikan, basa prokem-e wong Jogja
Malah ana uga istilah-istilah bahasa walikan kang wis dadi merek dagang, kaya dene DAGADU (sanadyan janjane  sakjane tembung iki rapati becik).

Basa prokem iki ono rumuse yaiku saka huruf Jawa (hanacaraka). Huruf-huruf iku diganti nganggo huruf liya. Coba digateake gambar ngisor iki (huruf baris 1 diganti huruf baris 2, lan sakwalike)

400px-hanacaraka-jawa.png
Huruf ha diganti pa (lan sakwalikane), huruf ma diganti da, lan sak teruse. Tembung “mas” misale, diterjemahke neng basa prokem dadi “dab”.

Kala-kala supayane kepenak dirungoake, pangucapane ora kudu kaku. Misale tembung “apik”(“hapik”) yen bahasa prokem asline dadi “pahiny” pengucapane “pahin”.

Basa prokem iki isih sering digunakke lho, sanadyan mung kalangan tertentu.
Neng internet malah ono ugo kamus online basa walikan iki, ono ing http://java.sandalian.com/.

wes yo dab, panyu deb dalad… hehehe…

Sak menika kita saged mirengaken salah sawijining tembang macapat wonten ing handphone panjenengan sami. Hanphone ingkang saged dipun ginakaken inggih menika handphone ingkang sampun wonten fasilitas Java utawi handphone ingkang saged kangge audio 3GP lan AMR.

Macapat versi Aplikasi Java saged dipun-unduh wonten mriki
Macapat versi audio AMR saged dipun-unduh wonten mriki

Macapat MEGATRUH Slendro Sanga

Ing wurine yen ati durung tuwajuh
Aluwung aja angabdi
Becik angidunga rumuhun
Aja age age ngabdi
Yen durung eklasing batos

(If your heart does not yet firmly consent
Do not be in servitude
It is better to precede singing a poem
Do not hastily surrender yourself
If you do not yet resign wholeheartedly.)

Audio Source: gamelan.it
Format: AMR (4.75 KBPs)
Software: Nokia Multimedia Converter
Mobile application:inhandlearning.com

Para kadang saged ngunduh kathah tembang Jawi saking internet. Link-link menika mugi saged dipun dadosaken sumber kangge ngunduh tembang-tembang Jawi

http://larassejati.multiply.com/music


http://bharatayudha.multiply.com/music

esnips.com/web/campursari

esnips.com/web/klaten

esnips.com/web/karawitan

Basa Jawi wonten ing jaman modern sak punika kados-kados sampun kageser kalihan bebasan liyan (kados bahasa Indonesia lan bahasa Inggris). Sak menika sampun awis kadang-kadang kaneman ingkang saged bebasan Jawi kanthi sae.
Ontran-ontran kasambet perkawis dipun-pendeting budaya-budaya Indonesia kaliyan negari sanes kedah dados pepemut dumateng kula panjenengan supados sami hangajeni, njagi lan nglestantunaken budaya Indonesia, kalebet babakan budaya bebasan Jawi.
Blog punika dipun damel kangge ngupaya kadang-kadang blogger, khususipun blogger saking tanah Jawi, kangge ngudarasa lan silaturahim online wonten ing Basa Jawi.
Blog menika kabikak kangge umum. Sinten kemawon ingkang kepareng partisipasi nggulawenthah blog menika saged kentun e-mail dateng muh_tamim@yahoo.com, utawi kentun komentar wonten ing posting menika.
Mangga sesarengan nglestantunaken lan nyebaraken adiluhungipun budaya Jawi.
Saking Jawa Kanthi Tresna..

Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tembung/istilah ingkang dereng leres lan pener.

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

 • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi
 • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
 • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
 • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
 • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
 • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
 • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
 • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
 • kawruhjawi numpak bronjong
 • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik