Basa Jawi wonten ing jaman modern sak punika kados-kados sampun kageser kalihan bebasan liyan (kados bahasa Indonesia lan bahasa Inggris). Sak menika sampun awis kadang-kadang kaneman ingkang saged bebasan Jawi kanthi sae.
Ontran-ontran kasambet perkawis dipun-pendeting budaya-budaya Indonesia kaliyan negari sanes kedah dados pepemut dumateng kula panjenengan supados sami hangajeni, njagi lan nglestantunaken budaya Indonesia, kalebet babakan budaya bebasan Jawi.
Blog punika dipun damel kangge ngupaya kadang-kadang blogger, khususipun blogger saking tanah Jawi, kangge ngudarasa lan silaturahim online wonten ing Basa Jawi.
Blog menika kabikak kangge umum. Sinten kemawon ingkang kepareng partisipasi nggulawenthah blog menika saged kentun e-mail dateng muh_tamim@yahoo.com, utawi kentun komentar wonten ing posting menika.
Mangga sesarengan nglestantunaken lan nyebaraken adiluhungipun budaya Jawi.
Saking Jawa Kanthi Tresna..

Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tembung/istilah ingkang dereng leres lan pener.

Iklan