Watawis jaman kula TK lan SD rumiyin kathah dolanan (mainan anak) tradisional ingkang sak menika sampun awis utawi malah sampun punah. Langkung-lamgkung wonten ing jaman teknologi maju punika kathah dolanan modern ingkang dipun damel saking negri sanes. Jaman rumiyin wonten maneka warna dolanan khas jawa. Salah satunggalipun ingkang rumiyin kondang inggih punika gambar umbul wayang. Gambar punika dipun wastani gambar umbul amargi cara mainipun gambar dikempalaken lan diumbulaken. Gambar lajeng dawah wonten siti, ingkang mengkureb diwastani sampun mati, lan ingkang mlumah diumbulaken malih dumugi wonten salah satunggaling gambar ingkang menang diwastani “ijen” amargi gambar liyanipun sampun mati lan gambar setunggal punika ngijeni ingkang taksih gesang. Kadangkala wonten lare ingkang urik utawi curang kanthi nempelaken kalih gambar ingakang sami wolak walik sahingga mboten nate mati amargi wolak-walik gambaripun sami. Istilahipun “gemblek”.

Dolanan sanesipun ingkang sakmenika sampun awis ugi contonipun sempritan lempung, kodok lempung, othok-othok, lan sak panunggalnipun. Dolanan punika sak menika sampun kageser kaliyan dolanan produk Amerika, Jepang, Taiwan utawi China.

Gambar dipendet saking mriki

Iklan