You are currently browsing mtamim’s articles.

Rikala jaman durung ana listrik andalan kanggo pepadang wayah bengi biasane senthir utawa lampu teplok. Aku biyen, amarga desaku durung ana listrik, biasane sinau nganggo senthir utawa teplok iku. Yen genine gegedean semprong dadi gupak langes, ireng lan kandel. wis ngono murupe dadi katon ora padhang. Nha, gaweanku ndek cilik prasasat saben sore ngisi lenga mambu lan ngresiki langes semprong. Yen langes wis akeh biasane diresiki nganggo gombal disogok nganggo kayu guthik sahinggo semprong iso resik lan padhang sumurupe teplok.

Hayo, Sapa sing cilikane tugase ngresiki langes semprong?

Sampun dangu blog punika mboten wonten seratan enggal, mbok bilih sak dangunipun 2011. Wanci-wanci punika pancen rencang-rencang kathah pedamelan sahingga mboten kober nyerat mboten ketang sekedik. Nanging, sanadyan seratan enggal mboten mandhap, seratan-seratan ingkang sampun-sampun alhamdulilllah taksih sami dipun waos. Kathah sanak kadang saking pundi-pundi papan ugi sami caos komentar sahingga inggih dados bingah amargi blog menika inggih wonten manfaatipun.

Lan dinten menika kula iseng mbikak dasbor wordpress. Wonten salah satunggalipun komentar ingkang istimewa. Ing satunggaling tulisan babakan Imigrasi Jawa Suriname jebul wonten seratan saking  Tiyang Jawi ing Suriname inggih punika Daglan Sodirijo. Kathah komentar saking para warga Jawi ing perantauan, saking Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lsp. Nanging tembe punika wonten seratan saking Suriname. Mugi-mugi kanthi komentar saking sederek Sodirijo punika saged nambah semangat malih dumateng rencang-rencang supados nyerat malih 🙂 Lan sugeng rawuh dumateng Pak Daglan Sodirijo, matur nuwun sampun kersa pinarak. Kula langkung bingah mbok menawi panjengengan ugi kersa nyerat babakan para sedulur Jawa ing Suriname.

 

Kanthi nyebat asma Allah Ingkang Maha Mirah tur Ingkang Maha Asih. Alhamdulillah, sadaya puji namung kagungan Allah swt, dene sakmenika kita saged nemahi ramadhan lan saged nindakaken siyam. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan saged dipun tampi lan pikantuk ridha saking Allah.

Wonten ing wulan ingkang barakah punika sumangga kita kathah-kathah midanget tausiyah agami punapa maos lan sinau Al Quran wonten ing Bahasa Arab ugi terjemahipun. Menawa para sederek bade sinau terjemah Basa Jawi sumangga dateng website http://wikisource.org/wiki/Jv/Al-Quran ingkang nyediani teks Al-Quran, alihaksara lan ugi terjemah Basa Jawi.
Sugeng nindakaken siyam, mugi tansah dirahmati lan diridhai Allah swt.

gundul paculMenawa ngaku wong jawa, utamane wong Jawa jaman biyen, mesti mangerteni lagu dolanan anak Gundul Pacul. Jaman cilik, aku biyen ora pati mangerteni karepe lagu iki. Dak ngertiku lagu iki yo mung lucu wae. Menawa ana kanca sing dicukur gundul (biasane nganggo kuncung uga) kanca liyane pada anggeguyu karo nyanyi lagu iki. Nanging jebulane lagu kang digawe Sunan Kalijaga  iki ono filsafat kang dhuwur.

Gundul-gundul pacul gembelengan.. iku negesake yen kowe isih bocah cilik gundul arep gembelengan yo sak karepmu. Nanging yen kowe uwis nyunggi wakul, tegese uwis duwe tanggung jawab, wis ora jamane gembelengan.

Nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, wakul ngglimpang segane dadi sak latar...

Nalikaning mlaku-mlaku ing bunderan UGM, ora sengja weruh mobil kang ditulisi macem-macem ukara Jawa. Ora mung siji loro ukara, nanging tulisane kebak ono neng ngarep, kiwa, tengen, lan mburi.
Ukarane kabeh sesambungan karo budaya jawa, kaya jeneng ono ing pewayangan lak sapanunggale. Ora ngerti sopo sing duweni mobil iki.

foto jowo

foto unik

wong jowo

Ono ing Jawa akeh jejamuan kang digawe saka tetanduran lan bahan bahan alam. Ono sing diracik kanthi alami lan ono sing wis diproduksi. Iki salah conto jamu hasil produksi industri jaman watara tahun 80-an.

jamu65.jpg (9370 bytes) jamu70.jpg (13322 bytes) jamu15.jpg (32655 bytes)

jamu90.jpg (12620 bytes) jamu102.jpg (14597 bytes) jamu75.jpg (13614 bytes)

Pancen Cleng Marem!!!

Sumber: http://www.seasite.niu.edu/flin/Jamu/

Kula gadhah rencang ingkang kagungan bapak, asmanipun Kyai Najmuddin, ingkang taksih saged dipun wastani ‘kuno’, wonten ing nyandang punopa dahar. Mbok menawi menika amargi panjeneganipun mendalami tasawuf dados sinaoso gesang sederhana. Nalika sugengipun kadangkala mboten rena menawi mangertosi sandangipun ingkang ditumbaske putra-putra kanthi regi ingkang awis. Bapak punika biasa nyimpen arta wonten ing nginggil lemari lan ngandap bantal 😀 Rencang kula ingkang radi ngglidig asring mendet arta menika kangge jajan. Hahaha.
Babagan daharan inggih sederhana.
Nalika tindak haji, wonten ing pesawat dipun tangleti kalian pramugari mbok menawi ngersakke ngunjuk menapa. Kanthi mboten basa-basi njawab menawi nyuwun didamelaken unjukan TEH ANGET GENDIS JAWI!

Sugeng Warsa Enggal 1 Muharram 1430 Hijriyyah, 1 Januari 2009 Masehi lan 1 Suro 1942 Saka.
Mugi wonten ing warsa enggal punika kita saged pinanggih karaharjan, tansah pikantuk karahmatan saking Gusti ingkang murbeing jagad.

Wonten seratan sak derengipun kawruhjawi nate ngudunaken seratan babakan iklan unik saking Kedaulatan Rakyat ingkang saged dpun panggihaken wonten ing saperangan baliho ing kutha ngayogyakarta kanthi seri “Bebarengan Mrantasi Gawe”. Mboten sengaja nalika browsing kula pinanggih blog kagunganipun Petak Umpet ingkang ndamel desain iklan punika. Wonten blog menika kita saged pinanggih 3 seri saking iklan Bebarengan Mrantasi Gawe.


Tukang Becak

Tukang Sapu

Mbok Gendong

Seri iklan “Bebarengan Mrantasi Gawe” punika inggih unik lan khas lan dipun damel kaliyan lare-lare enem Jogja ingkang kreatif. Kangge informasi kemawon Petak Umpet ingkang dipun pandegani kaliyan Mas Arif Budiman sampun kathah pikantuk penghargaan wonten ajang nasional wonten tlatah periklanan lan enterpreneurship.

Baliho “Bebarengan Mrantasi Gawe”

Foto lan gambar dipendhet saking PetakUmpet

Bronjong iku salah sak wijining wadah awujud koyo keranjang kang digawe saka uwit empring. Wujude pancen digawe kanggo dipasang ono ing pit utawa sepeda motor (brom pit). Jamane aku cilik mbiyen nate ditumpakke bronjong iku karo bapakku. Sisih siji bronjong diwenehi barang-barang supane imbang lan ora njomplang. Salah sawijining dino aku yo nate nemoni ana ibu kang numpakke anake nganggo bronjong. Anake numpak ana ing sisih kiwa lan ing sisih tengen bronjong diisi karo tabung gas. Menawa kelingan jaman biyen, numpak bronjong iku duwe keasikan dewe, kaya ana sensasi kang rada-rada aneh 😀

Saiki bronjong isih akeh digawe kanggo ngusung panen utawa kanggo dagang. Hananging saiki mulai ana peraturan kang nglarang kendaraan nggowo bronjong ana ing dalan gede. jarene akeh kacilakan kang disebabke bronjong iki. Kanthi ana peraturan iki akeh para pedagang lan para pawongan kang wis biasane ngaggo bronjong kanggo ngangkut barang lan rumangsa yen bronjong iku penting kanggo pangupa jiwa lan panguripane pada protes amarga tanpa nggunakke bronjong iku pada kangelan anggone dodolan utawa kanggo kegiatan saben dinane. Muga-muga wae masalah iki enggal ana titik temune. Amarga menawa bronjong iku dilarang iso nyebabke saperangan uwong kang dadi susah, uga sak mengko bocah-bocah ora bisa ngrasakke penake numpak bronjong (hehehe..)

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

  • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi
  • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
  • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
  • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
  • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
  • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
  • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
  • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
  • kawruhjawi numpak bronjong
  • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik