You are currently browsing the category archive for the ‘sanes’ category.

Gusti mboten sare, Nduk!

Sing dowo ususe ya Nduk. Sing jembar apurane. Elinga: sopo nggawe nganggo, sopo nandur ngunduh. Yen sing mboklakoni saiki iku wohing prilakumu ing mangsa kepungkur, nyuwuna pangapunten marang Gusti lan lakonana lelakon iku kanthi syukur, dene Gusti sampun maringi piwalesan ana ing ndonya, ngelong-longi piwalesan ana ing akhirat. Amin.

Pasraha marang Gusti, Nduk!
Ojo nuruti hawa nepsumu. Manungsa kuwi panggone lali lan kleru. Ojo sepisan-sepisan males kaluputaning liyan, amarga piwalesan dudu hakmu. Gusti Kang Maha Adil kang bakal males sakabehing tumindake manungsa.

Nduk..
Sakabehing lelakon kuwi nggadhahi maksud kang becik. Yen sliramu sabar lan ikhlas, Gusti paring luwih saka pangarepanmu. Uripa ing kebaking pamuji syukur, Gusti paring tentrem ono ing salaminya uripmu. Amin.

#tt

Nalikaning mlaku-mlaku ing bunderan UGM, ora sengja weruh mobil kang ditulisi macem-macem ukara Jawa. Ora mung siji loro ukara, nanging tulisane kebak ono neng ngarep, kiwa, tengen, lan mburi.
Ukarane kabeh sesambungan karo budaya jawa, kaya jeneng ono ing pewayangan lak sapanunggale. Ora ngerti sopo sing duweni mobil iki.

foto jowo

foto unik

wong jowo

dscn1734

Kembang kang endah iku aran Kembang Combrang. Warna jambon kang  seger katon eman arep kapethik. Sopo sing nyangka kembang iku duwe aroma lan rasa kang sedep lan seger. Ono ing daerah kulon, yho kuwi Gombong mengulon, kembang combrang asring kanggo campuran pecel bebarengan uga karo kembang turi. Rasa kang seger lan rupa kang endah nambahi manteb anggone dhahar pecel.

Kula gadhah rencang ingkang kagungan bapak, asmanipun Kyai Najmuddin, ingkang taksih saged dipun wastani ‘kuno’, wonten ing nyandang punopa dahar. Mbok menawi menika amargi panjeneganipun mendalami tasawuf dados sinaoso gesang sederhana. Nalika sugengipun kadangkala mboten rena menawi mangertosi sandangipun ingkang ditumbaske putra-putra kanthi regi ingkang awis. Bapak punika biasa nyimpen arta wonten ing nginggil lemari lan ngandap bantal 😀 Rencang kula ingkang radi ngglidig asring mendet arta menika kangge jajan. Hahaha.
Babagan daharan inggih sederhana.
Nalika tindak haji, wonten ing pesawat dipun tangleti kalian pramugari mbok menawi ngersakke ngunjuk menapa. Kanthi mboten basa-basi njawab menawi nyuwun didamelaken unjukan TEH ANGET GENDIS JAWI!

Sugeng Warsa Enggal 1 Muharram 1430 Hijriyyah, 1 Januari 2009 Masehi lan 1 Suro 1942 Saka.
Mugi wonten ing warsa enggal punika kita saged pinanggih karaharjan, tansah pikantuk karahmatan saking Gusti ingkang murbeing jagad.

Wonten seratan sak derengipun kawruhjawi nate ngudunaken seratan babakan iklan unik saking Kedaulatan Rakyat ingkang saged dpun panggihaken wonten ing saperangan baliho ing kutha ngayogyakarta kanthi seri “Bebarengan Mrantasi Gawe”. Mboten sengaja nalika browsing kula pinanggih blog kagunganipun Petak Umpet ingkang ndamel desain iklan punika. Wonten blog menika kita saged pinanggih 3 seri saking iklan Bebarengan Mrantasi Gawe.


Tukang Becak

Tukang Sapu

Mbok Gendong

Seri iklan “Bebarengan Mrantasi Gawe” punika inggih unik lan khas lan dipun damel kaliyan lare-lare enem Jogja ingkang kreatif. Kangge informasi kemawon Petak Umpet ingkang dipun pandegani kaliyan Mas Arif Budiman sampun kathah pikantuk penghargaan wonten ajang nasional wonten tlatah periklanan lan enterpreneurship.

Baliho “Bebarengan Mrantasi Gawe”

Foto lan gambar dipendhet saking PetakUmpet

Suriname inggih salah satunggaling negari wonten donya kanthi warga-nipun kathah saking keturunan jawi. Sak punika watawis 500 ewu penduduk keturunan jawi wonten Suriname. Kathah ugi pejabat Suriname saking keturunan Jawi. Salah satunggaling pejabat Suriname keturunan Jawi ingkang dados mentri contonipun Hendrik S Setrowidjojo,Menteri Sosial Republik Suriname.

Wekdal punika Hendrik S Setrowidjojo nembe ngawontenaken kunjungan dateng Indonesia. Dalah wonten kunjungan ingkang nembe kaping pisan punika Mensos Suriname ugi sowan dumateng simbahipun wonten ing tlatah Solo, Jawa Tengah.

“Embahku teko Solo Jawa Tengah, wingi nang Yogyakarta yo ketemu sedulur-sedulur Pak Wirokarso, ketemu karo embahe mbarang nang Yogyakarta. Aku seneng banget, kene podo wae koyo nang Suriname,” mekaten sanjangipun Pak Mentri mawi basa Jawi ngoko ingkang fasih sinambi gumujeng.

Mangsuli pitakenan babakan bentenipun tanah Jawi kalian Suriname, PAk Mentri mangsuli:”Bedane okeh banget. Suriname cilik wonge mbarang ora okeh mung 500.000, nek Jawa 70 yuta,”

Kajawi tindak dateng Solo, Pak Mentri ugi tindak dateng Jogja lan Candi Borobudur, lan ugi mborong batik.

sumber: KR Online

Menawi ningali kendaraan umum, utaminipun kendaraan pengangkut barang, asring kita manggihi gambar lan seratan aneh-aneh lan lucu-lucu. Kadangkala inggih wonten gambar ingkang radi mboten sae (semi-porno). Wonten mergi watawis Semarang-Jogja kula manggihi seratan ingkang unik. Wonten salah satunggiling truk tangki bagian wingking dipun serat kados punika “NDEREK GUSTI”. Kadosipun punika dedonga lan wujud kepasrahan pengemudi/awak truk punika, pasrah mring agawe gesang, pasrah babakan keselametan wonten mergi, pasrah dumateng rejeki ingkang dipun paring saking Gusti. 🙂

Kawula sak rencang saking kru Kawruh Jawi hangaturaken sugeng riyadi. Nyuwun agunging pangaksami mbok bilih wonten klenta-klentunipun lan tata trapsilanipun atur. Nyuwun pangapunten ugi mbok bilih dangu mboten nyerat wonten blog punika. Nyuwun dedonganipun para sederek pamiarsa supados sak mangke saged rutin nyerat wonten blog punika lan saged nyembat silaturahim kanthi langkung sae

Menawi wonten dusun-dusun utawi daerah ingkang taksih kathah wit-witanipun, kita asring mireng salah sawijining kewan inkang gadhah suanten ingkang unik inggih menika garengpung. Jaman rumiyin, garengpung dados pratanda mangsa ketiga. Aran garengpung menika ugi mawarni-warni, wonten ingkang mastani gareng, cenggeret, tonggeret, cicada, lan sakpanunggalanipun. Spesies garengpung wonten tiga, Magicicada septendecim, Magicicada cassini, lan Magicicada septendecula. Kula boten mangertos mbok menawi istilah garengpung menika sakjanipun sejatosipun namung salah satunggaling spesies cicada punapa mboten.

Nalika kula pados informasi wonten internet, jebul garengpung menika boten wonten tanah Jawi kemawon. Informasi wonten mriki mratelakaken menawi garengpung jebul ingging wonten ing tlatah Amerika. Hananging wonten mrika garengpung nggadahi siklus ingkang unik inggih menika medal saking siti namung 17 tahun sepindah kanthi massal. Wonten blog mriki mratelakaken bilih garengpung jebul inggih dados objek kangge penelitian S3 dening salah satunggaling peneliti.

Wonten panggenan kula sakmenika kadosipun sampun jarang mireng suanten garengpung.

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

  • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik
  • kawruhjawi numpak bronjong
  • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
  • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
  • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
  • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
  • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
  • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
  • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
  • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi