wayang_kulit.jpg

Blog menika dipun damel lan dipun gulawenthah kalian sederek-rencang kaneman (utaminipun rencang-rencang PPPPTK Matematika Jogja). Mbok menawi bebasan lan tembung wonten seratan-seratan blog menika kadang kala radi aneh lan mboten pener, kedaden menika inggih saking cublukipun kawula sami sak-rencang amargi taksih lare-lare anem lan mungguh kawruh babakan bebasan Jawi menika sami dereng mangertos kanthi sae. Nalikanipun nyerat punika ugi taksih sami kanthi grathul-gratul(Nyuwun agunging pangaksami).

Mboten awis menawi rencang-rencang sami ngambali maos seratan-seratan ingkang sampun-sampun kanthi gumujeng piyambak amargi tembung lan ukara ingkang sampun diserat jebul dereng pener lan malah dados lucu lan aneh. Hananging blog menika malah dados papan kangge rencang-rencang supados saget latihan bebasan Jawi ingkang langkung sae.

Lan wonten kalodhangan menika kita-sami remen sanget menawi wonten komentar, kritik lan masukan kangge amrih saenipun blog menika ugi seratan-seratanipun, lan nyuwun dumateng panjenengan sami saged caos wewarah amrih bebasan Jawi ingkang leres.

Matur Nuwun.