You are currently browsing the monthly archive for Oktober 2008.

Menawi ningali kendaraan umum, utaminipun kendaraan pengangkut barang, asring kita manggihi gambar lan seratan aneh-aneh lan lucu-lucu. Kadangkala inggih wonten gambar ingkang radi mboten sae (semi-porno). Wonten mergi watawis Semarang-Jogja kula manggihi seratan ingkang unik. Wonten salah satunggiling truk tangki bagian wingking dipun serat kados punika “NDEREK GUSTI”. Kadosipun punika dedonga lan wujud kepasrahan pengemudi/awak truk punika, pasrah mring agawe gesang, pasrah babakan keselametan wonten mergi, pasrah dumateng rejeki ingkang dipun paring saking Gusti. 🙂

Nyambung seratan wonten mriki lan wonten mriki ingkang nyerat babakan lagu dolanan anak jawi ingkang sak punika sampun awis dipun panggihaken. Wonten ngandap punika wonten sak perangan lagu dolanan ingkang saged dipun tambahaken. Lagu dolanan tambahan punika kula pendhet saking mriki.

Emanipun ngantos sak punika kula dereng pinanggih lagu dolanan MP3 ingkang saged dipun-unduh (download) saking internet. Mbok menawi wonten ingkang kagungan?

Sluku-sluku bathok
Sluku-sluku bathok
bathoke ela-elo
si romo menyang solo
oleh-olehe payung moda
tak jenthir ololobah
wong mati ora obah
yen obah medeni bocah
yen urip nggoleko dhuwit

Gotri nagasari
gotri legendri nogosari, ri
riwul iwal- iwul jenang katul, tul
tulen olen-olen dadi manten, ten
tenono mbesuk gedhe dadi opo, po
podheng mbako enak mbako sedeng, deng
dengklok engklak-engklok koyo kodok

Dayohe Teka
Ei.., dayohe teko,
Ei.., jerengno kloso,
Ei.., klosone bedah,
Ei.., tambalen jadah,
Ei.., jadahe mambu,
Ei.., pakakno asu,
Ei.., asune mati,
Ei.., guwangen kali,
Ei.., kaline banjir
Te Kate Dipanah
Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk konde-onde
Mbok sirbombok mbok sirkate
Mbok sirbombok mbok sirkate

Gek kepriye
Duh kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

Pitik Tukung
Aku duwe pitik pitik tukung
Saben dina tak pakani jagung
Petok gok petok petok ngendok pitu
Tak ngremake netes telu
Kabeh trondol trondol tanpa wulu
Mondol mondol dol gawe guyu

Ilir-ilir
Lir ilir..lir ilir..tanduré wus sumilir Tak ijo royo­royo..taksengguh temantèn anyar
Cah angon.cah angon..pènèkké blimbing kuwi , Lunyu-lunyu ya pènèken kanggo masuh dodotira
Dodotira dodotira kumitir bedhah ing pinggir Dondomana jlumatana kanggo séba méngko soré Mumpung padhang rembulané
Mumpung jembar kalangané Ya suraka..surak horéé

Kate – Kate Dipanah
Te kate dipanah
dipanah ngisor nggelagah
ana manuk ondhe ondhe
Mbok sir bombok bok sir kate
Mbok sir bombok mbok sir kate

Menthok – menthok
Menthok menthok tak kandhani
Saksolahmu angisi-isini
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok ora nyambut gawe
Menthok-menthok mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

Kupu Kuwi
Kupu kuwi tak encupe
Mung abure ngewuhake
Ngalor-ngidul
Ngetan bali ngulon
Mrana-mrene mung sak paran-paran
Mbokya mencok tak encupe
Mentas mencok clegrok
Banjur mabur kleper

Cempa
Cempa rowa
Pakananmu apa rowa
Tuku gendhing ndhing ndhing ndhing
Rowang rawing wing wing wing
Bong kecebong jarane jaran bopong
Sing nunggangi Semar Bagong
Ecrek-enong ecrek-egung ecrek-enong ecrek-egung

Jago Kate
Jago kate te te te
Kukukluruk … kok
Amecece ce ce ce
Kukukluruk
Dibalang watu bocah kuncung
Keok … kena telehe
Njranthal … pelayune
Mari umuk mari ngece
Si kate katon nyekukruk

PADANG MBULAN
Yo, poro konco dolanan ning jobo
Padang mbulan, padange koyo rino
Rembulane sing ngawe-awe
Ngelingake ojo podo turu sore

JAMURAN
Jamuran… jamuran…ya ge ge thok…
jamur apa ya ge ge thok…
Jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung,
sira badhe jamur apa?

KODOK NGOREK
Kodok ngorek kodok ngorek ngorek pinggir kali
teyot teblung teyot teblungteyot teyot teblung
Bocah pinter bocah pinter besuk dadi dokter
bocah bodho bocah bodho besuk kaya kebo

KIDANG TALUN
Kidang talun
mangan gedang talun
mil kethemil…mil kethemil…
si kidang mangan lembayung

DONDHONG APA SALAK
dhondhong apa salak dhuku cilik cilik
gendong apa mbecak mlaku thimik thimik
adhik ndherek ibu tindak menyang pasar
ora pareng rewel ora pareng nakal
mengko ibu mesthi mundhut oleh-oleh
kacang karo roti adhik diparingi

PITIK TUKUNG
Aku duwe pitik, pitik tukung..
saben dina, tak pakani jagung
petok gogok petok petok ngendhog siji,
tak teteske…kabeh trondhol..dhol..dhol..
tanpa wulu..megal-megol.. gol.. gol.. gawe guyu…

JARANAN
jaranan-jaranan… jarane jaran teji
sing numpak ndara bei
sing ngiring para mantri
jeg jeg nong..jeg jeg gung
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing
prok prok gedebug jedher

GUNDHUL-GUNDHUL PACUL
Gundhul gundhul pacul cul, gembelengan
nyunggi nyunggi wakul kul, petentengan
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar

MENTHOK-MENTHOK
Menthok, menthok, tak kandani mung lakumu,
angisin-isini mbok yo ojo ngetok,
ono kandhang wae enak-enak ngorok,
ora nyambut gawe
menthok, menthok …
mung lakukumu megal megol gawe guyu

GAMBANG SULING
Gambang suling, ngumandhang swarane
tulat tulit, kepenak unine
uuuunine.. mung..nreyuhake ba-
reng lan kentrung ke-
tipung suling, sigrak kendhangane

SUWE ORA JAMU
Suwe ora jamu
jamu godong tela
suwe ora ketemu
ketemu pisan gawe gela

TAK LELO LELO LEDUNG
tak lelo lelo lelo ledung…
cup menenga aja pijer nangis
anakku sing ayu rupane
nek nangis ndak ilang ayune
tak gadang bisa urip mulyo
dadiyo wanita utomo
ngluhurke asmane wong tua
dadiyo pendekaring bangsa
cup menenga anakku
kae bulane ndadarikaya ndas butho nggilani
agi nggoleki cah nangis
tak lelo lelo lelo ledung
cup menenga anakku cah ayu
tak emban slendang batik kawung
yen nangis mudak gawe bingung
tak lelo lelo ledung..

srengenge nyunar
srengenge nyunar kanthi mulyo
anginne midid klawan rena
manuk’e ngoceh ono ing witwitan
Kewane nyegrut ono ing pasuketan

kabeh podho muji Allah kang mulyo
kabeh podho muji Allah kang mulyo

Caos Komentar Mawi Plurk

kawruhjawi plurk community

kawruhjawi plurk community

Sak punika kawruhjawi sampun kathah dipun akses saking pundi-pundi papan. Kawontenan punika mbingahaken manah amargi taksih kathah para miyarsa ingkang peduli marang kalestantenanipun Basa Jawi ingkang sak punika sampun awis dipun mangertosi denging generasi muda.
Supados yasa menika saged langkung kathah komunitasipun, kawruhjawi ugi mbikak akun enggal wonten ing microblogging PLURK. Ingkang dereng mangertos napa niku Plurk, Plurk punika kados blog hananging kanthi seratan cekak-ceka lan saged dipun komentari kanthi gampil lan interaktif. Plurk ugi gampil dipun akses mawi handphone (WAP) sahingga saged dipun gulawenthah wonton pundi papan panggenan. Sak punika Plurk kondang kawentar lan komunitasipun sampun kathah. Kanthi versi Plurk mugi-mugi komunitas basa Jawi langkung kathah lan sae lan dados komunitas Basa Jawi Pertama wonten donya Purk

Sumangga pinarak wonten www.plurk.com/user/kawruhjawi

Menawi ngagem handphone (WAP) sumangga akses wonten www.plurk.com/m/u/kawruhjawi

Sinambetan wonten Plurk dereng (lan mbok menawi mboten) nyengkuyung Basa Jawi, status wonten Plurk dipun serat kanthi manual wonten ing Basa Jawi. Ngandap Punika daftaripun/ Kamus Plurk Basa Jawi;-) (nyuwun masukan mbok menawi wonten istilah ingkang dereng pas utawi dereng dipun mengertosi)
Kamus Plurk Basa Jawi

cintai: tresna
suka: suka
berbagi: ?
memberi: paweh
benci:
ingin:
berharap:
butuh: betah
akan: ajeng
mendambakan:
tanya: pitaken
telah: sampun
tadi: wau
bertanya-tanya:
rasa: rumaos
pikir: menggalih
bilang: sanjang
sedang: saweg

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

  • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik
  • kawruhjawi numpak bronjong
  • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
  • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
  • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
  • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
  • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
  • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
  • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
  • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi